Понедельник, 29.05.2017, 01:07
Legal Turkey
Законодательство Турции
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Категории раздела
Семейное право [2]
Статьи по турецкому семейному праву.
Трудовое право [0]
Статьи по турецкому трудовому праву.
Гражданское право [2]
Статьи по турецкому гражданскому праву.
Коммерческое право [1]
Статьи по турецкому коммерческому праву.
Уголовное право [0]
Статьи по турецкому уголовному праву.
Законодательство об иностранцах [5]
Статьи по турецкому законодательству об иностранцах.
Международное право [6]
Двусторонние и многосторонние международные договора, турецкое международное частное право.
Наш опрос
Какая область турецкого законодательства Вас больше интересует?
Всего ответов: 881
Статистика
Rambler's Top100
Поиск
Главная » Статьи » Международное право

Rusya ile Türkiye arasında turistik vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair Anlaşma
* Rusya tarafından onaylanmadığı sürece Anlaşma yürürlüğe girmeyecektir.
* 31.01.2011 yayın tarihi itibarıyla Anlaşma Rusya tarafından henüz onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE 
RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ 
ARASINDA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ VE
RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI
SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

İki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda mevcut dostane ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkları arasında yakın ilişkileri daha da güçlendirmeyi arzulayarak;

5 Kasım 1999 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Seyahatlerine İlişkin Anlaşmayı göz önünde tutarak;

Her iki Devletin vatandaşlarının karşılıklı seyahat usullerini kolaylaştırmayı amaçlayarak;

Kısa süreli vize muafiyetinin yasadışı göçü teşvik etmemesi gerektiğini teyit ederek, bu bağlamda iki ülke arasında Geri Kabul Anlaşması imzalanmasının önemini kabul ederek;

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:


MADDE 1

1. Her bir Taraf Devletin, İşbu Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturan, ekte kayıtlı geçerli belgeler (bundan sonra "geçerli belgeler" olarak anılacaktır) hamili vatandaşları, Anlaşmanın 5-7 maddelerdeki hükümler saklı kalmak üzere ve giriş tarihinden itibaren, diğer Taraf Devletin ülkesindeki kalış süresi kesintisiz olarak otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak, diğer Taraf Devletin ülkesine girer, çıkar, ülkesinden transit geçer ve diğer Tarafın ülkesinde geçici olarak kalırlar. Ancak, her bir Taraf Devletin vatandaşlarının diğer Taraf Devletin ülkesindeki toplam kalış süresi yüz seksen (180) gün zarfında doksan (90) günü aşmaz. 

2. Her bir Taraf Devletin vatandaşları, diğer Taraf Devlet ülkesinde kalışları süresince bulundukları Taraf Devletin mevzuatına riayet ederler. 


MADDE 2

1. Taraflar, işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 30 gün zarfında geçerli belgelerin örneklerini diplomatik yollardan teati ederler. 

2. Taraflar yeni belgeleri uygulamaya koymaları veya mevcut geçerli belgelerde değişiklik yapmaları durumunda bir an önce birbirlerine yazılı bildirimde bulunurlar ve yeni veya değiştirilen belgelerin örneklerini, bu belgeler tedavüle girmeden en az otuz (30) gün önce, diplomatik yollardan iletirler.


MADDE 3

Her bir Taraf Devletin geçerli belge hamili reşit olmayan vatandaşları veya, bu küçükler her bir Taraf Devletin mevzuatınca öngörülmesi kaydıyla, kendilerine refakat eden ebeveynlerinin hamili olduğu geçerli belgelerde kayıtlı iseler, diğer Taraf Devletin ülkesine girer, çıkar, topraklarından transit geçer ve diğer Tarafın ülkesinde kalırlar.MADDE 4

Her bir Taraf Devletin vatandaşları diğer Taraf Devletin ülkesine, her bir Taraf Devletin mevzuatına uygun olarak, uluslararası yolcu trafiği için belirlenmiş hudut kapılarından girer ve çıkarlar. 


MADDE 5 

1. Her bir Taraf Devletin diğer Taraf Devletin ülkesinde bulunan diplomatik ve konsolosluk temsilcilerine atanan, geçerli hususi ve hizmet pasaportu hamili vatandaşları, görevleri müddetince, diğer Taraf Devletin ülkesine girip çıkmak ve ülkesinden transit geçmek için vize yükümlülüğünden muaftırlar.

2. Taraflar, işbu maddenin birinci paragrafındaki hükümlerin uygulanması için, bu temsilciliklere yapılan atamaları, sözkonusu vatandaşlar diğer Taraf Devletin ülkesine girmeden onbeş (15) gün önce diğer Tarafa diplomatik yollarla bildirirler.

3.  İşbu maddenin (1.) ve (2.) paragrafındaki hükümler, bunların geçerli hizmet, hususi pasaportlar ve (umuma mahsus) pasaport hamili aile fertlerini de kapsar. 


MADDE 6

Diğer Taraf Devletin ülkesinde geçici ikamet izni veya ikamet izni hamili her bir Taraf Devletin vatandaşları, vize gerekmeksizin, geçerli belgelerle bu Taraf Devletin ülkesine girer, çıkar ve bu ülkede kalırlar. 


MADDE 7

Kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, eğitim kurumlarında öğrenime devam etmek veya diğer sebeplerle otuz (30) günden daha uzun süreli ikamet gerektiren durumlar dahil, işbu Anlaşmada öngörülmeyen hallerde, her bir Taraf Devletin vatandaşları diğer Taraf Devletin topraklarında, bu ülke mevzuatına uygun olarak tanzim edilen geçerli belgeler ve vizeyle girerler. 


MADDE 8

İşbu Anlaşma, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığı sebepleriyle, bir Taraf Devletin yetkili makamlarının, kendi mevzuatına uygun olarak diğer Taraf Devletin vatandaşlarının ülkeye girmeleri ya da ülkede kalışlarını reddetme hakkına halel getirmez. 


MADDE 9

1. Her bir Taraf Devletin vatandaşları, diğer Taraf Devletin ülkesinde bulundukları sırada geçerli belgelerini kaybetmeleri ya da bu belgelerin tahribata uğraması halinde, bulundukları ülkenin yetkili makamlarından vize veya başka herhangi bir izin belgesi almaları gerekmeksizin, tabiiyetinde bulundukları ülkenin diplomatik ya da konsolosluk temsilciliklerinden alacakları yeni geçerli belgelerle bulundukları ülkeden çıkarlar. 

2. Her bir Taraf Devletin vatandaşları, olağanüstü durumlarda (hastalık, doğal afet vb.) işbu Anlaşmanın (1.) maddesinin (1.) paragrafında belirtilen süre zarfında diğer Taraf Devletin ülkesinden çıkabilecek durumda değillerse ve bu durumu kanıtlayan belge veya diğer güvenilir kanıtlara sahiplerse, tabiiyetinde oldukları ya da daimi ikametgâhlarının bulunduğu ülkeye geri dönüşlerini mümkün kılacak şekilde ikamet süresini uzatmak üzere bulundukları ülkenin yetkili makamlarına başvururlar.


MADDE 10

1. Her bir Taraf, ulusal güvenliği, kamu düzeni ve kamu sağlığını korumak amacıyla, işbu Anlaşmayı tamamen veya kısmen askıya alabilir. Askıya almaya ilişkin yazılı bildirim, askıya alma kararından en az kırk sekiz (48) saat önce diğer Tarafa diplomatik yollardan iletilir.

2. İşbu maddenin birinci paragrafında öngörülen nedenlerle, Anlaşmayı askıya almaya karar veren Taraf, Anlaşmanın uygulanmasını tekrar başlatma kararını diğer Tarafa aynı usullerle bildirir.


MADDE 11

İşbu Anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık istişareler yoluyla çözülür.


MADDE 12

1. İşbu Anlaşma, Tarafların yürürlüğe girmesi için gerekli sürecin tamamlanmasına ilişkin olarak birbirlerine diplomatik yollardan yaptıkları bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihi takip eden otuzuncu (30.) gün yürürlüğe girer.

2. İşbu Anlaşma Tarafların karşılıklı rızasıyla değiştirilebilir veya Anlaşmaya ilave yapılabilir. 

3. Her bir Taraf, işbu Anlaşmayı diplomatik yollardan yazılı bildirimde bulunarak feshedebilir. Anlaşma, diğer Tarafın fesih bildirimini aldığı tarihi izleyen doksanıncı (90.) gün yürürlükten kalkar.


İşbu Anlaşma Ankara'da, 12 Mayıs 2010 tarihinde, Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere, ikişer nüsha imzalanmıştır. Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanmasında görüş ayrılıklarının ortaya çıkması durumunda, İngilizce metin kullanılır.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA


Ahmet DAVUTOĞLU
Dışişleri Bakanı
RUSYA FEDERASYONU 
HÜKÜMETİ ADINA


Sergey LAVROV
Dışişleri Bakanı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve 
Rusya Federasyonu Vatandaşlarının 
Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair
Anlaşmanın
Eki 


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ 
VE 
RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARININ
İŞBU ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE
KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE DAİR
VİZE MUAFİYETİ KAPSAMINDA BULUNAN 
GEÇERLİ BELGELERİN LİSTESİ
 

Rusya Federasyonuna seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli belgelerin listesi:
- Hususi Pasaport; 
- Hizmet Pasaportu;
- Umuma Mahsus Pasaport;
- Gemi Adamı Cüzdanı - mürettebat listesi veya bir örneği ibraz edilirse;
- Seyahat Belgesi veya Geçici Pasaport.

Türkiye Cumhuriyetine seyahat edecek Rusya Federasyonu vatandaşları için geçerli belgelerin listesi:
- Hizmet Pasaportu;
- Rusya Federasyonu ülkesi dışında Rusya Federasyonu vatandaşlarının kimliklerinin ispatına yarayan Rusya Federasyonu vatandaşı pasaportu;
- Gemi Adamı Pasaportu (Gemi Adamı Kimlik Kartı) - mürettebat listesi veya bir örneği ibraz edilirse;
- Rusya Federasyonu'na Giriş (Dönüş) Belgesi.


==================================================

Anlaşmanın Rusça metni burada.

Görüş ve sorularınız için forum sayfasına geçiniz.


Источник: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
Категория: Международное право | Добавил: alexfedorov (03.02.2011) | Автор: Alexander Fedorov E W
Просмотров: 4558 | Теги: Rusya'ya vize almadan gitmek, Rusya ile vize muafiyeti anlaşması, vizesiz Rusya seyahati, vizesiz Rusya, Rusya-Türkiye vize muafiyeti, vizesiz Türkiye | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright LegalTurkey © 2017
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz